Skoči na vsebino
Domov » O SLOVARJU

O SLOVARJU

POUN KUFR vsebuje narečne izraze občin Cerknica, Loška dolina in Bloke.

Izraze smo in jih še zbiramo iz najrazličnejših virov. Najpomembnejši so seveda ustni viri, v katere je vključen širok krog sogovornikov iz našega govornega področja. Prav vsem se za sodelovanje in pomoč iskreno zahvaljujemo. Nekatere izraze smo našli ali preverili tudi v pisnih virih.

Pri nastajanju in snovanju slovarja so nam bili neprecenljiva pomoč tudi napotki in nasveti dr. Jožice Škofic, vodje Dialektološke sekcije na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, za slovnični del pa skrbi mag. prof. slov. Silvija Strle.

Fotografije prispevajo različni avtorji, ki so s kratico imena in priimka navedeni pod posamezno fotografijo. Za avdio- in videoposnetke skrbi Zavod ORON.

Spletna oblika omogoča nenehno nadgrajevanje in dodajanje izrazov. Navsezadnje pa tudi popravke, če bodo potrebni. Gumb »Prispevaj nov izraz« omogoča, da tudi vi, naši bralci, lahko aktivno sodelujete pri polnjenju našega kufra.

Razlaga gesel

Izrazi so pojasnjeni na več nivojih. Vsak izraz ponudi hitro razlago, takoj, ko z miško zapeljete čez izraz, brez klika.

S klikom na izraz (1) se odpre dodatno okno, kjer o izrazu izveste še več. Na začetku se ponovi kratka razlaga (2).

Naslednji odstavek je rezerviran za slovnični del (3). Ta nam najprej pove, kako je beseda naglašena, nato pa sledi še kvalifikatorsko pojasnilo, ki določa besedno vrsto. S kvalifikatorji so označene še slovnične lastnosti besedne vrste (npr. pridevnik), kategorialne lastnosti (npr. spol pri samostalniku) in ponekod tudi časovnost (npr. zastarelo – nekoč rabljena beseda, danes v jeziku mrtva).

Samo pri nekaterih geslih, se pojavi še tretji odstavek, kjer je zapisana tudi daljša razlaga (4), ki o izrazu pove še nekoliko več.

Če je na voljo, je v nadaljevanju tudi slikovna razlaga (5), ponekod pa celo videozapis (7) ali povezava na blog (6).

Razlaga ponekod ponudi tudi avdio zapis.

Blog

Blog je na voljo za kompleksnejšo obravnavo določenega izraza ali sklopa izrazov in za poročanje o dogajanju v okviru projekta tega spletnega slovarja.  

Primer: https://pounkufr.si/ostrnice-v-loski-dolini/.

Okrajšave

 • člen. = členek
 • gl. = glej
 • m = samostalnik moškega spola
 • s = samostalnik srednjega spola
 • ž = samostalnik ženskega spola
 • predl. = predlog
 • prid. = pridevnik, pridevniška raba
 • prisl. = prislov, prislovna raba
 • slabš. = slabšalno
 • vez. = veznik
 • zastar. = zastarelo (tako so označeni izrazi, ki jih v splošni rabi jezika starejših prebivalcev našega območja ne slišimo več ali res zelo redko)

Fotografije

Fotografije, ki izraz tudi vizualno obrazložijo, so prispevali različni avtorji in nekatere inštitucije. Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje. To so:

 • J. U. = Janja Urbiha – Kozarka
 • B. K. = Borut Kraševec
 • F. Z. = Franc Zabukovec – Bunkar
 • F. P. = Franc Prevec
 • M. Ž. = Mario Žnidaršič
 • A. K. = Aleksandra Knaus
 • T. S. = Tina Sterle
 • J. Ž. = Jože Žnidaršič
 • T. Z. = Tanja Zakrajšek Pucelj
 • S. A. = Simona Avsec
 • T. P. = Tomaž Penkož
 • M. P. = Mateja Peček
 • SEM = Slovenski etnografski muzej
 • DDL = arhiv Društva dolomitne lutke
 • NMP = Notranjski muzej Postojna

Kako do izrazov

Izraze je možno iskati na različne načine.

z iskalnikom

S poljem za iskanje lahko iščete tudi po knjižnih izrazih. Rezultat bo pozitiven, če ima izraz v slovarju popisan narečni izraz.

po prvi črki

Po črkah abecede.

s pomočjo oznak

S klikom na posamezno oznako lahko iščete tudi izraze iz različnih sklopov oziroma na določeno temo. Če želite poiskati vse narečne pridevnike, kliknite na oznako LASTNOST. Če želite vse izraze, ki so zabeleženi v občini Bloke, kliknite na oznako Bloke itd.  

Oznake  

Kaj zajemajo posamezne oznake?

Oznake Loška dolina, občina Cerknica in Bloke povedo, da je beseda v rabi v navedeni občini, s tem pa ni izključena uporaba tega izraza tudi v drugih krajih, širše.  

Kadar je poleg oznake občine tudi oznaka vasi, npr. Cerknica, Iga vas, Glina, pa to označuje krajevno nekoliko bolj omejeno rabo. Z oznako naselja je naveden le kraj, kjer je bil izraz zabeležen. 

Občina CerknicaIzraz je zabeležen nekje na območju občine Cerknica in se uporablja v tej občini ali delu le-te. Ni izključena uporaba tudi širše.
Loška dolinaIzraz je zabeležen nekje na območju občine Loška dolina. Zagotovo se uporablja v tej občini ali delu le-te. Ni izključeno, da se uporablja tudi širše.
 BlokeIzraz je zabeležen na območju občine Bloke. Zagotovo se uporablja na področju občine Boke ali v delu Blok. Ni izključeno, da se uporablja tudi širše.
 CerknicaOznaka označuje, da je bil izraz zabeležen pri govorcu na območju mesta Cerknica in je zaznana lokalno omejena uporaba le-tega.

Ostale oznake pa vključujejo:

besedna zvezaizrazi, ki vsebujejo dve ali več besed za en pomen;
cerkevizrazi, ki opisujejo cerkev, cerkvene obrede, praznike, vero, molitve, duhovnike …;
deloglagoli oziroma izrazi, s katerimi poimenujemo stanje, dejanje, dogajanje, obstajanje, zaznavanje, spreminjanje, razmerje do dejanja…;
domizrazi, vezani na stanovanjsko poslopje, prostore v njem, opremo v hiši …;
hranaizrazi za različne jedi, obroke in sestavine za pripravo jedi …;
kletvica
kmetijaizrazi, vezani na kmetijska poslopja, opravila na kmetiji in okrog hiše, domače živali …;
lastnostizrazi za pridevnike oziroma izrazi, s katerimi povemo o kakovosti, količinah, vrstah ali svojini;
materializrazi za različne snov, iz katere se kaj gradi, dela, izdeluje
oblekaizrazi za oblačila in obutev ter izrazi, ki so jih uporabljale šivilje in krojači;
obrtizrazi v povezavi z določeno obrtjo/specialnimi znanji ali obrtniški izdelek, tudi izrazi, ki so jih pri delu uporabljali mojškra, furman, malar, lovec itd;
osebaizrazi za osebe, ki opisujejo njihove lastnosti ali različna starostna obdobja;
poklicizrazi za različne poklice, obrtnike, osebe s specifičnimi znanji;
posodaizrazi za pribor, posodo, steklovino, sode;
praznikizrazi, povezani z verskimi in državnimi prazniki. Tu so vključeni tudi pomembni življenjski dogodki, kot so rojstvo, smrt ali pa kmečki prazniki, kot so npr. koline. Vključeni so tudi izrazi za nekatere šege in navade;
rastlinaizrazi za rastline;
številoizrazi za števila, merske enote …;
vremeizrazi za različna vremenska stanja;
živalnarečni izrazi živali – domače in divje živali, žuželke, ptice …

Poun Kufr kot VIR

Slovar je namenjen široki uporabi. Lahko se ga uporabi kot vir, prav pa je, da se navedba vsakokrat opremi tudi z virom, torej spletno stranjo POUN KUFR. Hvala, ker to vestno upoštevate.

Naš LOGO: